Laboratoire Citoyen de Santé Urbaine: les espaces verts et l’activité physique

Casablanca, Marruecos

El projecte té com a objectiu comprendre la relació entre els espais verds i l’activitat física. El procés inclou un diagnòstic dels nivells de contaminació ambiental i activitat física en diferents parcs de la ciutat a través de la ciència ciutadana, i el co-disseny de solucions centrades a promoure un ús saludable d’aquests parcs.

L’estudi aborda la manca de coneixements sobre l’impacte dels parcs urbans de Casablanca en l’activitat física local. Utilitzant un enfocament participatiu, implica activament a ciutadans, organitzacions i parts interessades en el procés de recerca. El laboratori garanteix que les solucions generades siguin realment representatives de les necessitats locals i fomenta el sentiment de propietat. L’objectiu és proporcionar una comprensió més integradora de com els espais verds urbans poden millorar l’activitat física i la salut general de la comunitat.

En resposta a la imminent necessitat d’afrontar les malalties no transmissibles (ENT) i promoure estils de vida més saludables, aquesta línia del Lab CSU es centra en investigar el paper dels espais verds urbans per facilitar l’activitat física i millorar el benestar general de la ciutadania a Casablanca (Marroc). Mitjançant mètodes de recerca quantitatius i qualitatius, el projecte pretén comprendre la relació entre els espais verds urbans i l’activitat física. Les dades quantitatives inclouen estadístiques d’avaluacions de parcs, enquestes i mesuraments de la contaminació, mentre que les qualitatives provenen d’observacions al terreny, entrevistes i grups de debat, que proporcionen una comprensió més profunda de les experiències i percepcions individuals. Sobre aquesta base, el projecte aborda problemes clau identificats per la comunitat, com la manca d’espais verds, la inactivitat física i preocupacions mediambientals com la contaminació i la seguretat als parcs urbans de la zona.

El projecte empra una metodologia participativa amb un enfocament de mètodes mixtos per implicar activament a ciutadans i parts interessades, utilitzant l’estructura de treball del LAB CSU per a la participació de la comunitat. El nostre objectiu final és proporcionar informació valuosa sobre la relació entre els espais verds urbans i l’activitat física a Casablanca, amb la finalitat d’orientar les intervencions polítiques i les estratègies de planificació urbana per promoure estils de vida més saludables i millorar el benestar general de la comunitat. Al implicar la comunitat en el procés de recerca, ens esforcem per garantir que les conclusions siguin realistes, inclusives i aplicables per abordar els problemes identificats.

El projecte és impulsat per ISGlobal, Lichen, i la col·laboració de la Université Mohammed VI donis Sciences et de la Santé (UM6SS)  i el suport de l’Agència  Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID).