Convocatoria de ideas

25 agosto, 2022
El ritme exponencial d’urbanització mundial porta oportunitats però també efectes negatius per a la salut de les comunitats a causa de diferents factors.

El ritme exponencial d’urbanització mundial porta oportunitats però també efectes negatius per a la salut de les comunitats a causa de diferents factors com la contaminació, la crisi climàtica o la pèrdua de biodiversitat. L’exposició a alts nivells de matèria particulada, el soroll i la calor o la manca d’accés a espais verds i blaus provoca un percentatge rellevant de morts anuals i l’increment de despeses públiques en salut.

Arran de la crisi social i sanitària causada per la COVID-19 i en vista d’aquestes problemàtiques, es fa necessari treballar per la creació de societats més resilients (enfocades a la cura de les persones i a superar els reptes presents), sostenibles (que puguin ser autosuficients i autogestionades), saludables (per enfortir la seguretat, salut mental i física), inclusives (amb accés equitatiu i igualitari) i participatives (que afavoreixen l’empoderament social, la governança local i les visions transversals en la resolució de problemàtiques comunes).

Amb aquest objectiu, és fundamental implicar a la ciudadanía en el diagnòstic, el co-disseny i la implementació d’aquestas solucions, que han de ser reals i glocals. A través d’aquest projecte, proposem generar espais col·laboratius i inclusius d’experimentació, aprenentatge i pràctica a través de la intersecció de la ciència, la innovació social, i la tecnologia (laboratoris ciutadans). Aquests espais permeten treballar la promoció del compromís comunitari i la cohesió territorial per motivar la població a participar activament en la construcció de entorns més resilients, saludables i sostenibles, a més d’impulsar la cohesió social i un disseny urbà de proximitat, centrat en l’escala de barri.

Sobre la base dels reptes que plantegen les ciutats del futur, el Laboratori Ciutadà de Salut Urbana (LAB CSU) s’enfoca en les següents temàtiques:

Planificació urbana i espais verds i blaus.
Contaminació atmosfèrica i acústica.
Mobilitat sostenible.

Què es un laboratori ciutadà de salut urbana?

El Laboratori Ciutadà de Salut Urbana és un espai de trobada obert i inclusiu que busca impulsar el desenvolupament d’idees comunes sota la lògica de l’experimentació i l’aprenentatge col·lectiu. A través de la participació activa de diferents actors i col·lectius es busca instal·lar mecanismes que promouen la innovació social sota la cultura de proximitat. El laboratori propicia condicions que permeten activar l’escolta, l’observació i la intel·ligència col·lectiva entre participants de diferents perfils vinculats a un mateix context, generant espais de confiança i cooperació, amb un enfocament col·laboratiu i interdisciplinari.

El Laboratori té com propòsit crear comunitats d’aprenentatge i de pràctica, treballant de forma col·lectiva per a identificar necessitats, problemes i interessos, i impulsar idees creatives que milloren les condicions dels barris a través de la cultura científica, el coneixement compartit i l’experimentació com a eines de sensibilització i divulgació.

Procés a desenvolupar i impacte local

En primer lloc, es busca identificar i comprendre les principals problemàtiques i necessitats del territori, a través de processos de ciència ciutadana amb sensors mediambientals oberts i cartografies col·laboratives per a la realització d’un diagnòstic participatiu. Posteriorment, es realitza una convocatòria oberta per acollir propostes i solucions ciutadanes, que després seran treballades de forma colaborativa des de les lògiques de l’experimentació i el prototipatge, utilitzant laboratoris de fabricació digital o la Xarxa d’Ateneus de Fabricació, i prioritzant el procés davant el resultat, donant autonomia als grups per promoure la continuïtat dels projectes. Finalment, es treballa en la posada en comú, la presentació i l’explotació dels resultats per a la sensibilització i la divulgació dels desafiaments presentats. De forma transversal es considera en tot el procés, la documentació de fets i aprenentatges per a la generació col·lectiva de coneixement que posteriorment circuli i pugui ser útil en altres contextos, sota el principi de la cultura lliure per a poder ser copiada, distribuïda, modificada i millorada. S’abordaran diferents disciplines, com la CTI (la ciència (epidemiologia), la tecnologia i la innovació), l’urbanisme, l’arquitectura i l’art, establint interrelacions per generar solucions interdisciplinàries (visió multidisciplinar).